/Mortgage terminology LV
Mortgage terminology LV 2017-11-25T14:55:36+00:00

Mājokļu kredītu terminoloģija

 • Aizdevuma attiecība pret vērtību – attiecība starp nesamaksāto hipotekārā kredīta pamatsummu un īpašuma vērtību (vai pārdošanas cenu, ja tā ir zemāka). Rādītājs saistīts arī ar parāda attiecību pret ienākumiem.

 • Aizdevuma piešķiršana – aizdevuma pieteikuma sagatavošanas, iesniegšanas un vērtēšanas process. Tas parasti iekļauj kredītreitinga pārbaudi, darba attiecību apstiprināšanu un īpašuma vērtēšanu.

 • Aizdevuma saņemšanas izmaksas – summa, ko aizņēmējs samaksā, lai nodrošinātu aizdevuma saņemšanu. Parasti tā iekļauj  aizdevuma noformēšanas izmaksas, īpašuma vērtējumu, atlīdzību notāram,  zemesgrāmatas izdevumus un īpašuma apdrošināšanu.

 • Aizņēmējs – aizdevuma pieprasītājs, kam ir īpašumtiesības uz īpašumu, kas kalpo par nodrošinājumu, paraksta nodrošinājuma dokumentus un hipotēku vai akreditācijas aktu (ja viņa kredīts tiek izmantots kvalifikācijas mērķiem). Tā ir persona, kas ir kvalificējusies aizdevuma saņemšanai un tai ir pienākums atmaksāt aizdevumu un citus saskaņā ar aizdevuma noteikumiem noteiktos papildu maksājumus.

 • Aktīvi– jebkas, kam piemīt finansiāla vērtība un ko var pārvērst skaidrā naudā (piemēram, akcijas un obligācijas, automašīnas, nekustamais īpašums, pensiju fondi un uzkrājumi).

 • Amortizācija – pakāpeniska hipotekārā kredīta aizdevuma summas samazināšana, veicot maksājumus atbilstoši līgumā noteiktajam atmaksas grafikam.

 • Darījuma konts – finanšu instruments, ko pārvalda trešā puse (fiduciārs) darījumā iesaistīto divu citu pušu vārdā. Fiduciārs glabā līdzekļus līdz brīdim, kad saņem atbilstošas rakstiskas vai mutiskas instrukcijas vai kamēr ir izpildītas saistības. Šajā gadījumā īpašuma pircējs pārskaitīs maksājumu par īpašumu uz  darījuma kontu, ko uztur trešā puse. Tiklīdz visi pārdošanas darījuma noteikumi ir izpildīti, fiduciārs veic maksājumu pārdevējam, un īpašumtiesības tiek nodotas pircējam.

 • EURIBOR indekss – indekss, kuru izmanto lai noteiktu procentu likmju izmaiņas hipotekārajiem kredītiem ar mainīgajām procentu likmēm. EURIBOR ir saīsinājums no Euro Interbank Offered Rate (Eiropas starpbanku tirgus likme). EURIBOR likmes balstās uz vidējo procentu likmi, par kādu liels skaits Eiropas banku aizņemas līdzekļus viena no otras. Ir dažādi likmju termiņi, sākot no vienas nedēļas līdz vienam gadam.

 • Fiksētas likmes hipotekārais kredīts – hipotekārais kredīts ar vienu nemainīgu procentu likmi visā aizdevuma atmaksas periodā.

 • Fiksēts maksājums –  tā hipotekārā kredīta maksājuma daļa, kuru attiecina uz pamatsummu un procentiem.

 • Hipotekārais kredīts ar regulējamu likmi –  aizdevums, kuram tiek  periodiski koriģēta procentu likme, balstoties uz līgumā noteiktajiem indeksiem.

 • Hipotekārais kredīts īpašuma atjaunošanai – hipotekārais kredīts, kas paredzēts lai segtu īpašuma remonta vai uzlabošanas darbus, vai iegūtu esošu īpašumu.

 • Hipotēka – to veido ķīla, līgums un citi dokumenti, kas pierāda parāda esamību.

 • Hipotēkas zīme – dokuments, kas apliecina parādsaistību esamību hipotekārajam kredītam.

 • Indekss – ar matemātiskas formulas palīdzību iegūts skaitlis, ko izmanto datu kopas raksturošanai un kas kalpo kā indikators procentu likmju izmaiņu noteikšanai hipotekārajiem kredītiem ar mainīgām procentu likmēm.

 • Izmaksu pieeja– metode īpašuma vērtības noteikšanai,kas tiek balstīta uz izmaksām, kas ir nepieciešamas, lai radītu  līdzīgu īpašumu ar līdzīgu pielietojumu.

 • Īpašuma piespiedu atsavināšana – juridisks process, kurā  aizņēmējs, kurš nav izpildījis hipotekāra kredīta saistības, zaudē īpašumtiesības uz īpašumu. Process parasti ietver īpašuma piespiedu pārdošanu publiskā izsolē, kuras laikā iegūtie līdzekļi tiek izmantoti parādsaistību segšanai.

 • Līdzaizņēmējs – termins, kuru lieto, lai apzīmētu citu aizņēmēju, kura vārds iekļauts hipotekārā aizdevuma zīmē, bet kurš  nav galvenais aizņēmējs.

 • Kredītreitings – statistiski atvasināts skaitlis, ko aizdevējs izmanto, lai noteiktu personas kredītspēju. Skaitlis var būt robežās no 300 līdz 850. Tā aprēķināšanā izmanto vairākus faktorus, tai skaitā kopējās parādsaistības, kredītvēstures garumu un maksājumu vēsturi. Kredītreitings ietekmēs Tev piedāvāto  hipotekārā kredīta procentu likmi.

 • Kredītziņojums – detalizēta personas kredītspējas vēsture.  Aizdevējs to izmanto, lai noteiktu aizņēmēja spēju atmaksāt aizdevumu.

 • Maksa par aizdevuma noformēšanu – maksājums, ko aizdevējs iekasē par hipotekārā kredīta piešķiršanu. Maksājums parasti tiek aprēķināts kā procents no hipotekārā aizdevuma apjoma.

 • Maksātnespēja – tiesvedība, kurā parādnieks, kura parādsaistību summa pārsniedz tam piederošo aktīvu vērtību, var atbrīvoties no parādsaistībām, nododot aktīvus pilnvarotajam. Tas ietekmē aizņēmēja personisko atbildību par hipotekāro aizdevumu, bet ne hipotēkas nodrošinājumu. Tas ir tiesiskais process, kurā persona paziņo par savu nespēju izpildīt savas parādsaistības. Maksātnespēja nenozīmē, ka jūs nevarat saņemt aizdevumu, bet jūsu aizdevuma noteikumi var nebūt tik izdevīgi.

 • Marža – lielums, kas tiek pievienots indeksu vērtībai, lai aprēķinātu procentu likmes hipotekārajiem kredītiem ar mainīgām procentu likmēm.

 • Nodrošinājums – nekustamā īpašuma nozarē tas ir īpašums, kas tiek piedāvāts kā nodrošinājums aizdevuma atmaksai, bet bez nodoma nodot īpašumtiesības.

 • Otrā hipotēka – hipotēka, kas ir nākamā pēc kārtas aiz pirmās hipotēkas.

 • Pamatsumma –  naudas apjoms, ko aizdevējs izsniedzis aizņēmējam, bez procentiem un citām piemaksām.

 • Parāda attiecība pret ienākumiem – rādītājs, ar kura palīdzību nosaka, kurš aizņēmējs kvalificējas hipotekārajam kredītam. To aprēķina, dalot aizņēmēja kopējās mēneša saistības (ieskaitot mājokļa izdevumus) ar kopējiem stabilajiem ikmēneša ienākumiem.

 • Parāds –  nodrošināts vai nenodrošināts aizņēmums ar dažādiem iespējamiem atmaksas grafikiem.

 • Pirkšanas cena – īpašuma cena, par kuru pircējs un pārdevējs ir vienojušies savā starā un kas ir apstiprināta pirkuma līgumā.

 • Pirmā hipotēka – hipoteka, kas ir īpašuma pirmās kārtas apgrūtinājums.

 • Pirmā iemaksa – sākotnējs maksājums nekustamā īpašuma iegādei, kuru veido starpība starp īpašuma pirkšanas cenu un hipotekārā kredīta apjomu. Dažādiem aizdevumu veidiem ir dažādas prasības minimālajai pirmajai iemaksai; tā tiek izteikta kā procents no īpašuma pirkšanas cenas. Augstāka pirmā iemaksa var samazināt ikmēneša maksājuma apmēru.

 • Procentu likme – saukta arī vienkārši par likmi, tiek izteikta procentos. Uzcenojums, kas nosaka aizdevuma ikmēneša maksājuma apmēru.

 • Procentu likmes maiņas datums – datums, kurā hipotekārajiem kredītiem ar mainīgām procentu likmēm notiek likmes maiņa.

 • Procentu likmes palielināšana (buy-up) – augstāka aizdevuma procentu likme apmaiņā pret zemākām sākotnējām aizdevuma noformēšanas izmaksām. Ja aizņēmējs paredz, ka hipotekārais kredīts tiks atmaksāts īsa laikā periodā, šī pieeja viņam var būt finansiāli izdevīga.

 • Procentu likmes samazināšana (buy-down) – paliekošs procentu likmes samazinājums, kas ir maksājums apmaiņā pret zemāku procentu likmi. Tā ir nekustamā īpašuma finansēšanas tehnika, ar kuras palīdzību pircējs iegūst zemāku aizdevuma procentu likmi, maksājot augstāku  aizdevuma noformēšanas maksu.

 • Refinansēšanas darījums – parādsaistību segšana ar jauna kredīta palīdzību, kā nodrošinājumu izmantojot to pašu īpašumu.

 • Riska izvērtēšanas dokumenti – visi dokumenti, kas tiek izmantoti, lai pieņemtu lēmumu par aizdevuma piešķiršanu. Tie ietver aizdevuma pieteikuma formu un citus dokumentus, kas tiek izmantoti, lai apstiprinātu aizņēmēja nodarbinātību, ienākumus un kredītvēsturi, kā arī ar īpašumu saistītā informācija (nekustamā īpašuma vērtējums).

 • Riska novērtēšana – aizdevuma pieteikuma analīze ar mērķi noteikt ar aizdevuma izsniegšanu saistītos riskus. Tā iekļauj potenciālā aizņēmēja kredītvēstures un īpašuma vērtības izvērtēšanu.

 • Risku apdrošināšana – apdrošināšanas segums, kas kompensē īpašumam nodarītos materiālos zaudējumu uguns, vēja vai citu dabas katastrofu gadījumā.

 • Sākotnēja procentu likme – procentu likme brīdī, kad tiek apstiprināts darījums par hipotekārā kredīta izsniegšanu. Hipotekārajiem kredītiem ar mainīgajām procentu likmēm šī likme vēlāk var mainīties.

 • Sākotnējs apstiprinājums – aizdevēja rakstisks apstiprinājums, ka aizņēmējs, balstoties uz  informāciju par viņa ienākumiem un kredītinformāciju, kvalificējas noteiktam aizdevuma apmēram.

 • Vērtējums – ziņojums, kas pauž viedokli pat nekustamā īpašuma vērtību. Nekustamā īpašuma pārdošanas darījumā vērtējums ir aplēse par īpašuma tirgus vērtību, kuru izdara sertificēts vērtētājs. Aplēse tiek veikta, balstoties uz nekustamā īpašuma stāvokli un līdzīgu darījum vērtību īpašuma tuvākajā apkārtnē.